Vizyonumuz, yaşadığımız coğrafyadan başlayarak, yerel ve ulusal düzeyde, toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla, "güçlü kadın güçlü toplum" ilkesinden hareketle toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde daha adil bir dünya düzenini mümkün kılmaktır. 

Misyonumuz, Şırnak ili odakta olmak üzere,  yerel bağlamda bölgemiz ve ulusal bağlamda ülkemiz genelinde kadının statüsü, rolü ve sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılık oluşturmak, kadın haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla ilgili konularda araştırma yapmak, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, edinilen bilgileri, elektronik posta, bülten ve benzeri yollarla ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaktır.

Hedeflerimiz, 

a) Atatürk İlke ve İnkılâplarında belirtilmiş olan haklar göz önüne alınarak kadınların çağdaş medeniyet düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla kadın konulu bölgesel,  ulusal ve uluslararası çalışmaları organize etmek,

b) Kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik yaşamlarıyla ilgili konumlarının geliştirilmesi ile ilgili olarak araştırmalar yapmak,

c) Ulusal ve uluslararası arenada kadın çalışmalarıyla ilgili yaşanan gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmak için panel, konferans, çalıştay,  sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

ç) Üniversite bünyesinde yer alan enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim programları içerisinde kadın konulu ders ve çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek,

d) Kadınların gerek aile özel alan içerisinde gerekse kır ve kent yaşamı içerisinde eğitim, sosyal, sanat, siyasal, sağlık ve ekonomik alanda güçlendirilmesine yönelik kurs, seminer ve sertifika programları oluşturmak,

e) Kadın sorunları konusunda duyarlılığı arttırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için kitap, dergi, bülten, afiş, broşür, e-bülten, e-dergi ve e-kitap gibi eğitim materyalleri bastırmak,

f) Kadın sorunları konusunda kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, dernekler ve kadın merkezleri ile fikir ve proje işbirliği yaparak koordineli bir şekilde çalışmak,

g) Kadın temalı yapılmış çalışmalar ile ilgili yazılı ve görsel dokümantasyon merkezi oluşturmak,

h) Kadın araştırmaları ve toplumsal cinsiyet alanında gönüllü öğrencilerden oluşan çalışma grupları oluşturarak okuma grupları, kitap-makale-film analizleri, atölye çalışmaları, saha araştırmaları ve proje faaliyetleri yürütmek,

ı) Kadınlara yönelik ulusal ve uluslar arası platformlarda kabul görmüş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslar arası Mücadele Günü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü gibi hak savunuculuğu temelli günlerde toplumsal farkındalık ve bilinçlendirmeye katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek.

 5.02.2023